Dražby

 Naše společnost si Vám dovoluje předložit nabídku na zajištění komplexní realizace pohledávek s efektivním využitím institutu veřejných dražeb  (nedobrovolných i dobrovolných) podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. 

Zákon č. 26/2000 Sb. umožňuje rychlou a efektivní realizaci institutů, používaných při zajištění pohledávek. Věřitel je oprávněn postupovat samostatně, prostřednictvím dražebníka, aniž byl odkázán na často zdlouhavý postup justičních orgánů. Je schopen dosáhnout uspokojení svých nároků vůči dlužníkovi v době kratší než průběhem exekučního řízení. Dražba omezuje až vylučuje neochotu či ochotu dlužníka splatit dluh, zajišťuje profesionální provedení dražby koncesovaným a pojištěným subjektem dražebníka a licitátora. Náklady dražby se hradí z výtěžku dražby, tedy k tíži dlužníka.  

Společnost disponuje odpovídajícím právním, účetním a daňovým zázemím, zajišťujícím kvalitní přípravu i vlastní provedení dražby.  

Předmětem dražby mohou být zejména :  

 • movité věci a předměty dlužníka

 •  podnik, část podniku

 •  organizační složka

 •  nemovitosti - budovy, pozemky

 •  pohledávky  i závazky

 •  obecně aktiva , předměty , práva a hodnoty způsobilé být předmětem dražby

Služby navazující na dražební činnost :  

 •  služby zahrnují vlastní činnost dražebníka

 •  služby spojené s prováděním veřejných dražeb

 •  služby v oblasti administrativní správy

 •  služby organizačně hospodářské povahy

Tyto služby obsahují rozsáhlou administrativně-právní péči o spisový materiál, aktivní a účelné operace směřující k řešení platební neschopnosti, vypořádávání vzájemných pohledávek a závazků, řešení odkupu a prodeje závazků a pohledávek. 

Služby při správě a inkasu pohledávek:  

 •  komplexní prověření bonity jednotlivých  pohledávek, dlužníků a ručitelů

 •  jednání s dlužníky, ručiteli, zástavci a dalšími osobami zajišťující pohledávky

 •  úkony dle zákona o konkursu, včetně zastoupení ve věřitelském výboru

 • úkony dle zákona o veřejných dražbách, včetně zpracování dokumentace předmětu zástavy

 • zajištění znaleckých posudků,  úkony k uspokojení pohledávky prodejem zastaveného majetku

 •  úkony dle občanského soudního řádu, včetně nalézacího řízení a řízení o výkonu rozhodnutí

 •  úkony pro řízení před katastrálním úřadem

 •  úkony zajištění uveřejnění informací o dražbě na stránkách Centrální adresy a v masmediích

Společnost provádí výše uvedenou činnost zejména v Praze a okolí, avšak nabízené služby jsme schopni efektivně zabezpečit po dohodě na celém území České republiky.

Při odpovědném a důsledném postupu je věřitel schopen dosáhnout uspokojení svých nároků vůči dlužníkovi v kratší době než průběhem exekučního řízení.


 

Pohledávky

Naše společnost připravila pro Vás komplexní program v oblasti řešení pohledávek za dlužníky po lhůtě splatnosti formou:   

 • odkupu pohledávek

 • vymáhání pohledávek právní cestou

 • vymáhání pohledávek mimosoudní cestou

 • zápočtem pohledávek

 • kapitalizací pohledávek

 • realizací pohledávek prodejem třetí osobě

Titul pohledávky :

 • Pohledávka musí mít prokazatelný právní titul, to znamená, že musí být nesporná a věrohodně doložena na základě soudního rozhodnutí, smlouvy o půjčce, směnky v prvopisu, uznání dluhu, smlouvy o dodávkách, smlouvy o provedené práci, na základě objednávky a faktury atd. 

 • Vymáháme pohledávky jejichž výše činí minimálně 50.000,- Kč.  Z vlastní praxe u nižších částek pohledávky většinou prokazatelné  a účelně vynaložené náklady vlastní práce převýší vlastní nominální cenu pohledávky.   

 • Dlužník nesmí být ve vazbě, výkonu trestu a nesmí být neznámé jeho místo pobytu.

 • Přebíráme k řešení jak jednotlivé pohledávky, tak i celé soubory, které jsou podrobeny prvotní analýze, kde zjišťujeme především bonitu dlužníka a následně navrhujeme řešení (inkaso, odkup s následným prodejem, realizace dvou či vícestranného zápočtu atd.). Pokud jsou splněny výše uvedené body, pak na základě prvního kontaktu s věřitelem a na základě předání základních dokumentů o pohledávce si ve lhůtě tří týdnů celou záležitost důkladně prověříme. Na základě zjištěných skutečností buď pohledávku odmítneme z důvodu nevymahatelnosti anebo při zjištění pozitivních informací vymáhání pohledávky přijmeme.

 • Ke každému obchodnímu případu přistupujeme individuálně – každá pohledávka je jiná, jakož i osoba dlužníka. Na každý jednotlivý případ je vedena dokumentace a vždy předána zpráva o realizovaných opatřeních, provedených úkonech či navrhovaných řešeních. V průběhu samotné realizace pohledávky je zároveň prováděno důkladné prověření veškerých aktiv dlužníka (nemovitosti, motorová vozidla, jeho vlastní pohledávky atd.). V případě, že se Vámi předanou pohledávku nepodaří vymoci, prodat, započíst či jakýmkoliv jiným způsobem zobchodovat, předáme Vám veškeré námi zjištěné informace a doporučíme jak postupovat, aby případný soudní spor byl nejen úspěšný, ale hlavně efektivní a po dohodě se buď aktivně či pasivně podílíme na dalším postupu.

Smluvní vztah :

Mezi věřitelem a naší společnosti je uzavřena dle svobodné dohody smluvních stran řádná mandátní smlouva na dobu určitou, či neurčitou s výpovědní lhůtou jednoho měsíce.

Smluvní cena :

Při uzavření a podpisu mandátní smlouvy složí věřitel ve prospěch kanceláře nevratnou zálohu ve výši :  

Pohledávka  50.000,-           500.000,- Kč                   záloha       5.000,-Kč  

500.000,- a výše             záloha       1 %  z výše vymáhané částky,  

která slouží k pokrytí nezbytně nutných a účelně vynaložených nákladů v případě, že z jakýchkoliv důvodů se nepodaří pohledávku vymoci. Nevratná záloha je naprosto nutná a slouží alespoň k částečnému pokrytí režijních nákladů společnosti  – náhrada času, počítačový strojový čas a internet, cestovné, dopravné, hovorné, poštovné apod. V žádném případě není záloha určena k našemu bezdůvodnému obohacení a přistoupili jsme k ní v důsledku vlastní praxe.  

Tato 1% nevratná záloha je automaticky odečtena z naší standardní smluvní odměny ve výši 15% z vymožené částky (tedy z peněz, které se skutečně podaří vymoci).  

Úspěšnost :    

V žádném případě neslibujeme a nenabízíme nemožné, tedy naprostou 100 % úspěšnost. Každá pohledávka je naprosto specifická a požaduje zcela individuální přístup. Naší devizou v jednání s dlužníky je v každém případě osobní kontakt, kdy se snažíme najít nejúčinnější a nejrychlejší způsob likvidity pohledávky směřující k uspokojení věřitele po lhůtě splatnosti a zároveň nabízíme výpomoc při řešení ozdravného programu pro dlužníka za účelem snížení jeho insolvence, pokud se zrovna nejedná o dlužníka, který úmyslně a podvodně neplní a v budoucnu nehodlá plnit své závazky vyplývající ze smluvních vztahů. Pak  již v úvahu připadá zvážení a využití možností trestně právní odpovědnosti. I v této problematice máme bohaté zkušenosti a praxi.

Zaručujeme korektní a seriosní jednání v mezích našeho právního řádu, vždy v oprávněném zájmu našeho klienta - věřitele.

 

Pokud Vás tato nabídka oslovila, očekáváme Váš kontakt. Pokud chcete získat více informací rádi  s Vámi dohodneme osobní schůzku


 

E-mail: 1real@1real.cz